PyLadies Brno

Tahák na seznamy

Metoda Popis Příklad
[a, b, c] Seznam [1, 2, 3]
list(x) převod na seznam (převede řetězec, soubor, n-tici, jiný seznam – všechno co bere for list('abcdef')
[a, b, c] + [d, e, f] Spojování seznamů (vytvoří nový seznam) [1, 2, 3] + [4, 5, 6]
[a, b, c] * n Opakování seznamu (vytvoří nový seznam) [1, 2, 3] * 10
seznam[x] x-tý prvek seznamu seznam[-1] (poslední)
seznam[a:b] Podseznam od a do b (a včetně) [1, 2, 3, 4][1:-1]
seznam[n] = x Nastaví n-tý prvek seznamu (jde i s rozsahem, [n:m]) seznam[-1] = 'p'
seznam.append(x) Přidá hodnotu x do seznamu s = [1, 2, 3]
s.append(4)
seznam.extend(s) Přidá hodnoty ze seznamu (či řetězce, n-tice, atd.) s do seznamu s = [1, 2, 3]
s.extend([4, 5])
seznam.pop() Odstraní a vrátí poslední hodnotu seznamu s = [1, 2, 3]
print(s.pop())
seznam.pop(n) Odstraní a n-tou hodnotu seznamu s = [1, 2, 3]
print(s.pop(0))
del seznam[n] Odstraní n-tou hodnotu seznamu (jde i s rozsahem, [n:m]) s = [1, 2, 3]
del s[0]
seznam.remove(p)/code> Odstraní první výskyt prvku pv seznamu s = ['a', 'b', 'c']
s.remove('b')
seznam.index(p) Vrátí pozici prvního prvku p v seznamu [1, 2, 3, 4, 5, 2].index(2)
len(seznam) Vrátí délku seznamu, t.j. počet prvků v něm len([1, 2, 3, 4, 5, 2])
p in seznam Vrátí True, pokud seznam obsahuje prvek p 2 in [1, 2, 3, 4, 5, 2]
seznam.sort() Seřadí seznam (jehož prvky musí jít porovnávat operátorem <) seznam = [7, 2, 5, 1, 8]
seznam.sort()
if seznam: True, pokud v seznamu něco je; jinak False if seznam:
    print('V seznamu něco je!')
r.split() Rozdělí řetězec r na slova (podle mezer/nových řádků); vrátí seznam slov 'dvě slova: ahoj, světe!'.split()
r.split(s) Rozdělí řetězec r podle oddělovače s; vrátí seznam částí 'dvě slova, ahoj, světe!'.split(', ')
r.join(seznam) Spojí seznam řetězců to jednoho řetězce, kde jsou jednotlivé původní prvku části oddělené řetězcem r ' '.join(['ahoj', 'světe'])
''.join(['č', 'a', 'u'])
random.shuffle(seznam) Náhodně zamíchá prvky seznamu s = [1, 2, 3, 4]
random.shuffle(s)
print(s)
random.shuffle(seznam) Náhodně vybere prvek ze seznamu, a vrátí ho s = [1, 2, 3]
print(random.choice(s))