PyLadies Brno

Takto jsou zvýrazněny části, které jsem srazu prosvištěl příliš rychle; obsahují nové příklady a snad i lepší vysvětlení důsledků.

Seznamy

Dnes si ukážeme, jak pracovat se seznamy (angl. lists). Doufám že víš, kde máš na klávesnici hranaté závorky, protože právě těmi se seznamy vytváří:
fibonacciho_cisla = [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
print(fibonacciho_cisla)
Seznam je hodnota, která může obsahovat spoustu dalších hodnot. Tak jako řetězec obsahuje sekvenci znaků, seznam obsahuje sekvenci jakýchkoli hodnot. A tak jako můžeme pomocí cyklu for procházet řetězec po znacích, seznam můžeme procházet po jednotlivých prvcích:
for cislo in fibonacciho_cisla:
  print(cislo)
Seznamy se v programech vyskytují velice často: soubor se dá načíst jako seznam řetězců s jednotlivými řádky, seznam řetězců jako '7♥' a 'K♣' poslouží jako balíček karet, matematika je plná číselných řad, každá online služba má seznam uživatelů.
Hodnoty v seznamu můžou být jakéhokoli typu, dokonce můžeme různé typy míchat v jednom seznamu (i když s takovými namixovanými seznamy se příliš často nesetkáme):
seznam = [1, 'abc', True, None, range(10), len]
print(seznam)

Vybírání ze seznamů

Nejzákladnější operaci se seznamy, cyklus for, už jsme si ukázaly; druhá nejdůležitější operace je vybírání prvků seznamu. To funguje jako u řetězců: do hranatých závorek se dá číslo prvku. Čísluje se, jako u řetězců, od nuly; záporná čísla označují prvky od konce.
print(fibonacciho_cisla[2])
Hranatými závorkami můžeme získávat podseznamy. Diagram z materiálů k řetězcům ukazuje, jak u takového „sekání” číslovat; funguje to stejně, jen místo menšího řetězce dostaneme menší seznam.
print(fibonacciho_cisla[2:-3])

Měnění seznamů

Důležitá vlastnost seznamů, kterou nemají ani čísla, ani řetězce (a True/False/None už vůbec ne), je, že seznamy se dají měnit.
Čísla měnit nejdou – máme-li a = 3 a napíšeme a = a + 1; číslo 3 se nezmění. Vypočítá se nové číslo 4 a proměnná a se nastaví na toto nové číslo.
Oproti tomu seznamy se dají měnit bez nastavování proměnné. Základní způsob, jak změnit seznam, je přidání prvku na konec pomocí metody append. Ta nic nevrací (resp. vrací None), ale „na místě” (angl. in place) změní seznam, na kterém pracuje:
prvocisla = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17]
print(prvocisla)
prvocisla.append(19)
print(prvocisla)
Takové měnění hodnoty může být občas překvapující, protože stejnou hodnotu může mít více proměnných. Protože se mění hodnota samotná, můžeme „změnit proměnnou” aniž na ni „sáhneme”:
a = [1, 2, 3]
b = a

print(b)
a.append(4)
print(b)

Další způsoby, jak měnit seznamy

Kromě metody append, která přidává jediný prvek, existuje metoda extend, která umí přidávat prvků víc. Prvky k přidání ji předáme ve formě seznamu:
dalsi_prvocisla = [23, 29, 31]
prvocisla.extend(dalsi_prvocisla)
print(prvocisla)
Metoda extend umí pracovat i s jinými typy než se seznamy – ráda zpracuje cokoli, přes co umí cykilt for, tedy např. jednotlivé znaky řetězců, řádky souborů, nebo čísla z range().
seznam = []
seznam.extend('abcdef')
seznam.extend(range(10))
print(seznam)

Měnění prvků

Ale dost přidávání. Seznamům se dají i měnit jednotlivé prvky, a to jednoduše tak, že do prvku přiřadíme jako by to byla proměnná:
cisla = [1, 0, 3, 4]
cisla[1] = 2
print(cisla)
Přiřazovat se dá i do podseznamu – v tomto případě se podseznam nahradí jednotlivými prvky z toho, co přiřazujeme. Jako u extend, do podseznamu můžeme opět přiřadit cokoli, co umí zpracovat for – seznam, řetězec, range() apod.
cisla = [1, 2, 3, 4]
cisla[1:-1] = [6, 5]
print(cisla)

Mazání prvků

Přiřazením do podseznamu se dá i změnit délka seznamu, nebo některé prvky úplně odstranit:
cisla = [1, 2, 3, 4]
cisla[1:-1] = [0, 0, 0, 0, 0, 0]
print(cisla)
cisla[1:-1] = []
print(cisla)
Tenhle zápis pro mazání prvků je ale docela nepřehledný, a proto na to máme zvláštní příkaz jménem del. Jak už jeho název (z angl. delete, smazat) napovídá, smaže, co mu přijde pod ruku – jednotlivé prvky seznamů, podseznamy, … a dokonce i proměnné.
cisla = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
del cisla[-1]
print(cisla)
del cisla[3:5]
print(cisla)
del cisla
print(cisla)
Další mazací metody jsou:
 • pop, která odstraní a vrátí poslední prvek v seznamu – například pokud mám seznam karet v balíčku, jde takhle jednoduše „líznout” kartu,
 • remove, která najde v seznamu daný prvek a odstraní ho,
 • clear, která vyprázdní celý seznam.
cisla = [1, 2, 3, 'abc', 4, 5, 6, 12]
posledni = cisla.pop()
print(posledni)
print(cisla)

cisla.remove('abc')
print(cisla)

cisla.clear()
print(cisla)

Řazení

A taky tu máme metodu sort, která prvky seznamu seřadí.
seznam = [4, 7, 8, 3, 5, 2, 4, 8, 5]
seznam.sort()
print(seznam)
Aby se daly seřadit, musí být prvky seznamu porovnatelné – konktrétně na ně musí fungovat operátor <. Seznam s mixem čísel a řetězců tedy seřadit nepůjde. Operátor < definuje i jak přesně se řadí (např. čísla podle velikosti; řetězce podle speciální „abecedy” která řadí velká písmena za malá, česká až za anglická, atd.).
Metoda sort zná pojmenovaný argument reverse. Pokud ho nastavíme na true, řadí se „naopak”.
seznam = [4, 7, 8, 3, 5, 2, 4, 8, 5]
seznam.sort(reverse=True)
print(seznam)

Známé operace se seznamy

Spousta toho, co můžeme dělat s řetězci, má stejný účinek i u seznamů. Třeba sečítání a násobení číslem:
melodie = ['C', 'E', 'G'] * 2 + ['E', 'E', 'D', 'E', 'F', 'D'] * 2 + ['E', 'D', 'C']
print(melodie)
Stejně jako u řetězců, sečítat jde jen seznam se seznamem – ne třeba seznam s řetězcem.
Další staří známí jsou funkce len, metody count a index, a operátor in.
print(len(melodie))     # Délka seznamu
print(melodie.count('D'))  # Počet 'D' v seznamu
print(melodie.index('D'))  # Číslo prvního 'D'
print('D' in melodie)    # Je 'D' v seznamu?
Poslední tři se ale přece jen chovají kapku jinak: u řetězců pracují s podřetězci, u seznamů jen s jednotlivými prvky. Takže ačkoliv naše melodie obsahuje prvky 'D' a 'E' vedle sebe, 'DE' v seznamu není:
print('DE' in melodie)
print(melodie.count('DE'))
print(melodie.index('DE'))

Seznam jako podmínka

Seznam se dá použít v příkazu if (nebo while) jako podmínka, která platí když v tom seznamu něco je. Jinými slovy, seznam je tu zkratka pro len(seznam) > 0.
if seznam:
  print('V seznamu něco je!')
else:
  print('Seznam je prázdný!')
Podobně se dají v podmínce použít i řetězce. A dokonce i čísla – ty jako podmínka platí, pokud jsou nenulová.

Tvoření seznamů

Tak jako funkce int převádí na celá čísla a str na řetězce, funkce list (angl. seznam) převádí na seznam. Jako argument jí předáme jakoukoli hodnotu, kterou umí zpracovat příkaz for. Z řetězců udělá seznam znaků, z otevřeného souboru udělá seznam řádků, z range udělá seznam čísel.
abeceda = list('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
cisla = list(range(100))
print(abeceda)
print(cisla)
I ze seznamu udělá funkce list seznam. To může znít zbytečně, ale není – vytvoří se totiž nový seznam. Bude mít sice stejné prvky ve stejném pořadí, ale nebude to ten samý seznam: měnit se bude nezávisle na tom starém.
a = [1, 2, 3]
b = list(a)

print(b)
a.append(4)
print(b)
Další způsob, jak tvořit seznamy (zvláště složitější), je nejdřív udělat prázdný seznam, a pak ho postupně naplnit pomocí funkce append. Třeba pokud z nějakého důvodu chceš seznam mocnin dvou, projdi čísla kterými chceme mocnit cyklem for, a pro každé z nich do seznamu přidej příslušnou mocninu:
mocniny_dvou = []
for cislo in range(10):
  mocniny_dvou.append(2 ** cislo)
print(mocniny_dvou)
Chceš-li seznam, který reprezentuje balíček karet, zavolej append pro všechny kombinace barev a hodnot.
balicek = []
for barva in '♠', '♥', '♦', '♣':
  for hodnota in list(range(2, 11)) + ['J', 'Q', 'K', 'A']:
    balicek.append(str(hodnota) + barva)
print(balicek)

Seznamy a řetězce

Seznamy a řetězce jsou druhy „sekvencí”, takže snad nepřekvapí, že se dá různě převádět z jednoho typu na druhý. Funkce list vytvoří z řetězce seznam znaků. Když chceme dostat seznam slov, použijeme na řetězci metodu split (angl. rozdělit):
slova = 'Tato věta je složitá, rozdělme ji na slova!'.split()
print(slova)
Metoda split umí brát i argument. Pokud ho předáme, místo mezer (a nových řádků) se řetězec „rozseká” daným oddělovačem. Takže když máme nějaká data oddělená čárkami, není nic jednoduššího než použít split s čárkou:
zaznamy = '3A,8B,2X,9D'.split(',')
print(zaznamy)
Chceme-li spojit seznam řetězců zase dohromady, do jediného řetězce, použijeme metodu join (angl. spojit). Pozor, tahle metoda se volá na oddělovači, tedy řetězci, kterým se jednotlivé kousky „slepí” dohromady; a jako argument bere seznam jednotlivých řetězců.
veta = ' '.join(slova)
print(veta)

Úkol

Některé z vás pro 1-D piškvorky udělali funkci tah_pocitace, která umí hrát jen za křížky. Takové funkce se nedají přímo použít v turnaji, kde jeden z hráčů musí hrát za kolečka.
Jedno z možných řešení je napsat funkci, která zamění v řetězci všechna 'x' za 'o' a naopak.
print(zamen_xo('---xo--xooxxox-')) # → '---ox--oxxooxo-'
Pak se dá napsat funkce, která pokud má hrát za kolečka,
 • zamění v hracím poli 'x'↔'o',
 • na výsledek zavolá funkci, která zahraje křížek,
 • a ve výsledku opět zamění 'x'↔'o'.
Původní křížky a kolečka tak zůstanou na svých místech, ale nově přidaný křížek se nahradí za kolečko.
def tah_pocitace(pole, symbol):
  if symbol == 'x':
    return tah_pocitace_x(pole)
  else:
    return zamen_xo(tah_pocitace_x(zamen_xo(pole)))
Zkus napsat funkci zamen_xo. Udělej v ní seznam jednotlivých znaků (viz sekce Tvoření seznamů), a pak ho převéď na řetězec pomocí join.

Řešení

def zamen_xo(retezec):
  vysledek = []
  for znak in retezec:
    if znak == 'o':
      vysledek.append('x')
    elif znak == 'x':
      vysledek.append('o')
    else:
      vysledek.append(znak)
  return ''.join(vysledek)
Prázdný oddělovač způsobí, že se jednotlivé prvky seznamu „nalepí” těsně vedle sebe.

Seznamy a náhoda

Modul random obsahuje dvě funkce, které se hodí k seznamům. Jako random.randrange, obě mají něco společného s náhodou.
Funkce shuffle seznam „zamíchá” – všechny prvky náhodně popřehází. Jako metoda sort, i funkce shuffle nic nevrací.
import random

balicek = []
for barva in '♠', '♥', '♦', '♣':
  for hodnota in list(range(2, 11)) + ['J', 'Q', 'K', 'A']:
    balicek.append(str(hodnota) + barva)
print(balicek)

random.shuffle(balicek)
print(balicek)
A funkce choice ze seznamu vybere jeden náhodný prvek. S použitím seznamu tak můžeme výrazně zjednodušit úvodní část naší staré hry kámen/nůžky/papír :
import random
mozne_tahy = ['kámen', 'nůžky', 'papír']
tah_pocitace = random.choice(mozne_tahy)

N-tice

Když už známe seznam, podívejme se na jeho mladší sesrřičku: takzvanou n-tici (angl. tuple).
N-tice, podobně jako seznam, může obsahovat n prvků. N-tice se dvěma prvky je dvojice (angl. pair); se třemi prvky trojice (angl. 3-tuple), se čtyřmi čtveřice (angl. 4-tuple), atd.
Existují i n-tice s jedním prvkem (jednice?) a nula prvky (prázdné n-tice, angl. empty tuple), ale těmi se ze začátku nebudeme zabývat.
N-tice se tvoří jako seznamy, jen kolem sebe nemají hranaté závorky. Stačí čárky mezi prvky.
Chovají skoro stejně jako seznamy, jen nejdou měnit. Nemají tedy metody jako append a pop, a nedá se jim přiřazovat do prvků. Dají se ale použít v cyklu for, a dájí se z nich brát jednotlivé prvky.
osoby = 'máma', 'teta', 'babička'
for osoba in osoby:
  print(osoba)
print('První je {}'.format(osoby[0]))
Když chceme n-tici předat funkci, narazíme na problém, že čárka odděluje jednotlivé argumenty funkce. V takových případech musíme n-tici uzavřít do závorky, aby bylo jasné že jde o jednu hodnotu (byť složenou).
seznam_dvojic = []
for i in range(10):
  # `append` bere jen jeden argument; dáme mu jednu dvojici
  seznam_dvojic.append((i, i**2))
print(seznam_dvojic)
N-tice se hodí, pokud chceme z funkce vrátit víc než jednu hodnotu. Prostě v příkazu return oddělíme vracené hodnoty čárkou. Vypadá to, že vracíme několik hodnot, ale ve skutečnosti vrací jen jedna n-tice.
def podil_a_zbytek(a, b):
  return a // b, a % b
Python umí ještě jeden trik: pokud chceme přiřadit do několika proměnných najednou, stačí je na levé straně rovnítka oddělit čárkou, a na pravou stranu dát nějakou „složenou” hodnotu – třeba právě n-tici.
podil, zbytek = podil_a_zbytek(12, 5)
N-tice se k tomuto účelu hodí nejvíc, ale jde to se všemi hodnotami, které jdou použít ve for:
x, o = 'xo'
jedna, dva, tri = [1, 2, 3]

Funkce, které vracejí n-tice

zip je zajímavá funkce. Používá se ve for cyklech, podobně jako funkce range která „dává” čísla.
Když funkce zip dostane dva seznamy (či jiné věci použitelné ve for), „dává” dvojice, a to tak, že nejdřív spáruje první prvek jednoho seznamu s prvním prvkem druhého seznamu, pak druhý s druhým, třetí s třetím a tak dál.
Hodí se to, když máme dva seznamy se stejnou strukturou – příslušné prvky k sobě „patří”, a chceme je zpracovávat společně:
osoby = 'máma', 'teta', 'babička', 'vrah'
vlastnosti = 'hodná', 'milá', 'laskavá', 'zákeřný'
for osoba, vlastnost in zip(osoby, vlastnosti):
  print('{} je {}'.format(osoba, vlastnost))
Když zip dostane tři seznamy, bude tvořit trojice, ze čtyř seznamů nadělá čtveřice, a tak dále.
Další funkce, která vrací dvojice, je enumerate. Jako argument bere seznam (či jinou věc použitelnou ve for), a vždy spáruje index (pořadí v seznamu) s příslušným prvkem. Jako první tedy dá (0, první prvek seznamu), potom (1, první prvek seznamu), (2, třetí prvek seznamu), a tak dále.
prvocisla = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]

for i, prvocislo in enumerate(prvocisla):
  print('Pvočíslo č.{} je {}'.format(i, prvocislo))

Kdy použít seznam, a kdy n-tici?

Seznamy se používají, když předem nevíme, kolik v nich přesně bude hodnot, nebo když je hodnot mnoho. Například seznam slov ve větě, seznam účastníků soutěže, seznam tahů ve hře, nebo seznam karet v balíčku. Oproti tomu for pozdrav in 'Ahoj', 'Hello', 'Hola', 'Hei', 'SYN': používá n-tici.
N-tice se často používají na hodnoty různých typů, kdy má každá „pozice” v n-tici úplně jiný význam. Například seznam můžeme použít na písmena abecedy, ale dvojice index–hodnota z enumerate je n-tice.
Seznamy i n-tice mají i technické limity: n-tice nejdou měnit, a až se naučíme pracovat se slovníky, zjistíme že seznamy tam nepůjdou použít jako klíče.
Často ale není úplně jasné, který typ použít – v takovém případě je to pravděpodobně jedno. Řiď se instinktem :)

Vnořené seznamy

A perlička na konec! Na začátku tohoto textu je napsáno, že v seznam může obsahovat jakýkoli typ hodnot. Samozřejmě může obsahovat i další seznamy:
seznam_seznamu = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
Takový seznam se chová docela normálně – jdou z něj třeba brát jednotlivé prvky (které jsou ovšem taky seznamy):
prvni_seznam = seznam_seznamu[0]
print(prvni_seznam)
A protože jsou prvky samy seznamy, můžeme mluvit o věcech jako „první prvek druhého seznamu”:
druhy_seznam = seznam_seznamu[1]
prvni_prvek_druheho_seznamu = druhy_seznam[0]
print(prvni_prvek_druheho_seznamu)
A protože výraz seznam_seznamu[1] označuje seznam, můžeme brát prvky přímo z něj:
prvni_prvek_druheho_seznamu = (seznam_seznamu[1])[0]
Neboli:
prvni_prvek_druheho_seznamu = seznam_seznamu[1][0]
A má tahle věc nějaké použití, ptáš se? Stejně jako vnořené cykly for nám umožnily vypsat tabulku, vnořené seznamy nám umožní si tabulku „zapamatovat”.
def vytvor_tabulku(velikost=11):
  seznam_radku = []
  for a in range(velikost):
    radek = []
    for b in range(velikost):
      radek.append(a * b)
    seznam_radku.append(radek)
  return seznam_radku

nasobilka = vytvor_tabulku()

print(nasobilka[2][3])
print(nasobilka[5][2])
print(nasobilka[8][7])

for radek in nasobilka:
  for cislo in radek:
    print(cislo, end=' ')
  print()