PyLadies Brno


from math import pi

print(pi)

Jak je vidět, π je tak trochu schované. Přece jen, print nebo if potřebují všichni, ale ne všichni mají rádi matematiku…

Výrazy

3 + 4 a - b
3 · 4   ¾  
  x²  xy
sin θ  Γ(x
  ∫x    ⌊x⌋ 
ab ab
⍎’⎕’,∈Nρ⊂S←’←⎕←(3=T)∨M∧2=T←⊃+/(V⌽”⊂M),(V⊖”⊂M),(V,⌽V)⌽”(V,V←1¯1)⊖”⊂M’
== != < > <= >= | ^ & << >> + - * @ / // % ~ ** [ ] ( ) { } .

lambda if else or and not in not in is is not
x = sin a 
x = sin(a)
from math import sin

x = sin(1) # (v radiánech)
print(x)

Volání funkcí

    jméno funkce
         │
        ╭┴╮
      x = sin(1)
          ╰┬╯
         argument (parametr)
      ▲
      ╰── návratová hodnota
a = sin(1) + cos(2)
if sin(1) < 3:
print(sin(1))

Argumenty

print(1, 2, 3)
print("Jedna plus dva je", 1 + 2)
print()

Řešení

Přesně podle definice – všechny své argumenty vypíše na řádek. Neboli: napíše prázdný řádek.

Funkce je potřeba volat

from math import sin
print(sin(1))
print(sin)
print(sin + 1)

Pojmenované argumenty

print('1 + 2', end=' ')
print('=', end=' ')
print(1 + 2, end='!')
print()

Užitečné funkce

Vstup a výstup

print(1, "dvě", False)
print(1, end=" ")
print(2, 3, 4, sep=", ")
input('zadej vstup: ')

Převádění typů

int(x)       # převod na celé číslo
float(x)      # převod na „desetinné“ číslo
str(x)       # převod na řetězec
3 == int('3') == int(3.0) == int(3.141) == int(3)
8.12 == float('8.12') == float(8.12)
8.0 == float(8) == float('8') == float(8.0)
'3' == str(3) == str('3')
'3.141' == str(3.141) == str('3.141')
int('blablabla')  # chyba!
float('blablabla') # chyba!
int('8.9')     # chyba!

Matematické funkce

round(číslo)  # zaokrouhlení
from math import sin, cos, tan, sqrt, floor, ceil

sin(úhel)    # sinus
cos(úhel)    # kosinus
tan(úhel)    # tangens
sqrt(číslo)   # druhá odmocnina

floor(číslo)  # zaokrouhlení dolů
ceil(číslo)   # zaokrouhlení nahoru

Nápověda

help(print)
import math

help(math)

Náhoda

from random import randrange, uniform

randrange(a, b)  # náhodné celé číslo od a do b-1
uniform(a, b)   # náhodné „desetinné“ číslo od a do b
from random import randrange

cislo = randrange(0, 3) # číslo je od 0, 1, nebo 2
if cislo == 0:
  print('Kolečko')
elif cislo == 1:
  print('Čtvereček')
else: # 2
  print('Trojúhelníček')

A další

Python dává k dispozici obrovské množství dalších funkcí a modulů, i když ne všem budeš ze začátku rozumět. Všechny jsou popsány v dokumentaci Pythonu, např. vestavěné funkce, matematika.